Szanowni Klienci,

Złożenie zamówienia w sklepie wymaga akceptacji poniższego Regulaminu. 

Dodatkowo wszystkie spełniające warunki zamówienia złożone w sklepie objęte są promocją „DARMOWA DOSTAWA OD MINIMALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA” (szczegóły w sekcji Dostawa i koszty). Złożenie zamówienia i skorzystanie z promocji wymaga zaakceptowania regulaminu promocji. 

Z poważaniem Zespół GRUPA SILESIA

Regulamin zakupów Sklepu internetowego ErgoPoint.com.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl, Durable.cieszyn.pl, ErgoSafe.pl, Rivere.eu (Warunki Świadczenia Usługi).

Regulamin zakupów obowiązujący od 01.01.2020 r.

Sklep internetowy (Sprzedający) ErgoPoint.com.pl (działający pod adresem www.ergopoint.com.pl), ComfortPoint.pl(działający pod adresem www.comfortpoint.pl), 4kidsPoint.pl (działający pod adresem www.4kidspoint.pl), Durable.cieszyn.pl (działający pod adresem www.durable.cieszyn.pl), ErgoSafe.pl (działający pod adresem www.ergosafe.pl), Rivere.eu (działający pod adresem rivere.eu) prowadzony jest przez: GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, z siedzibą w Ustroniu (kod pocztowy 43-450), ul. Brody 79, posiadającą NIP 5482585928, REGON 242993315. Podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

 • Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sklepem, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje winny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, z siedzibą w Ustroniu, kod pocztowy 43-450, ul. Brody 79).
 • W przypadku rezygnacji przez Kupującego z opcji zawarcia zawarcia umowy na drodze negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Niniejszy regulamin, określa m.in. rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.ergopoint.com.pl, www.comfortpoint.pl, www.4kidspoint.pl, www.durable.cieszyn.pl, www.ergosafe.pl, www.rivere.eu. Regulamin określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Spis treści

Pojęcia

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Ceny towarów

Dostawa

Czas realizacji zamówienia

Formy płatności

Rozpoczęcie realizacji zamówienia

Prawo odstąpienia od umowy

Zwrot należności Klientom. Nadpłaty

Gwarancja / rękojmia. Reklamacje

Dane osobowe

Postanowienia końcowe

Pojęcia

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.1.Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2 Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że  nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

3.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ErgoPoint.com.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl, Durable.cieszyn.pl, ErgoSafe.pl, Rivere.eu.

5.Sklep (Sprzedawca) - sklep internetowy działający pod adresem www.ergopoint.com.pl, www.comfortpoint.pl, www.4kidsPoint.pl, www.durable.cieszyn.pl, www.ergosafe.pl, www.rivere.eu sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Aleksandrę Bałon GRUPA SILESIA.

6.Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

7.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8.Ustawy: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób dostawy, stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

10.Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

11.Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub innych systemów płatności on-line.

12.Adres reklamacyjny: GRUPA SILESIA A. Bałon, ul. Brody 79, 43-450 Ustroń

13.Dane kontaktowe/reklamacyjne Grupa Silesia A. Bałon: dla sklepów ErgoPoint.com.pl, Durable.cieszyn.pl, Ergosafe.pl, Rivere.eu, ComfortPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577 877 311; dla sklepu 4kidsPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311. Adres: 43-450 Ustroń, ul. A. Brody 79.

14.Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów, znajdujące się pod adresem: dla Sklepu ErgoPoint.com.pl tutaj, dla Sklepu ComfortPoint.pl tutaj, dla Sklepu 4kidsPoint.pl tutaj, dla sklepu Durable.cieszyn.pl tutaj, dla sklepu ErgoSafe.pl tutaj, dla sklepu Rivere.eu tutaj.

15.Dostawa – rodzaj usługi przewozowej (realizowanej przez sprecyzowanego przewoźnika przy danym koszcie) wymieniony w Cenniku dostaw.

16.Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zm. oraz innymi przepisami prawa.

17.Adres pocztowy to imię i nazwisko lub nazwa instytucji wraz z określeniem położenia w danej miejscowości (w tym m.in. ulica, numer budynku/nieruchomości, numer lokalu), kod pocztowy oraz miejscowość.

18.Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Klienta lub tez punkt odbioru.

19.Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący (lub upoważniona osoba) obejmie rzecz w posiadanie.

20.Płatność - sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniony pod adresem: dla Sklepu ErgoPoint.com.pl tutaj, dla Sklepu ComfortPoint.pl tutaj, dla Sklepu 4kidsPoint.pl tutaj, dla sklepu Durable.cieszyn.pl tutaj, dla sklepu ErgoSafe.pl tutaj, dla sklepu Rivere.eu tutaj.

21.Karta produktu – to podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym towarze/usłudze.

22.Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

23.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.ergopoint.com.pl, www.comfortpoint.pl, www.4kidspoint.pl, www.durable.cieszyn.pl, www.ergosafe.pl.

1.1.Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne spełniające minimalne wymagania (procesor min. 200MHz, 64MB RAM, karta graficzna obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych - Chrome, Internet Explorer w wersji wyższej niż 7.0, Mozilla Firefox, Opera, dodatkowo klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

2.Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia w realizacji zamówień do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

3.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.ergopoint.com.pl, www.comfortpoint.pl, www.4kidspoint.pl, www.durable.cieszyn.pl, www.ergosafe.pl, www.rivere.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia telefoniczne lub zamówienia mailowe (dla sklepów ErgoPoint.com.pl, Durable.cieszyn.pl, Ergosafe.pl, Rivere.eu, ComfortPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311; dla sklepu 4kidsPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311są przyjmowane w godzinach 8-17.00 od poniedziałku do piątku.

3.1.Sklep nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Klient poniesie koszty komunikacji w wysokości wynikającej z umowy z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę, umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

4.Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty, o którym mowa powyżej. Wymagana jest weryfikacja zamówienia przez Sklep (zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą pozytywnej weryfikacji zamówienia, oznaczającego jego przyjęcie przez Sklep, o czym informuje on Klienta w terminie do 1-72 godzin od złożenia zamówienia). W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia (w przypadku Klientów nie będących konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi Sklep może odmówić wysyłki zamówienia płatnego przy odbiorze). Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

5.Wszystkie produkty oferowane w sklepie ErgoPoint.com.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl, Durable.cieszyn.pl, ErgoSafe.pl, Rivere.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6.Realizacja zamówienia:

a) W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów lub usług,
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy (miejsca wydania rzeczy) i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • wyboru sposobu płatności,
 • złożenia w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

b) Zamówienie płatne przy odbiorze zostaje realizowane natychmiast po jego otrzymaniu i weryfikacji przez Sklep oraz potwierdzeniu przez Klienta. Klient jest informowany o przyjęciu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji na podany adres e-mail.

c) Zamówienie płatne za pomocą karty kredytowej/debetowej, przelewem, płatnościami elektronicznymi zaczyna się realizować w chwili pozytywnej weryfikacji i następnie zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego o wartości zamówienia. Klient jest informowany o weryfikacji zamówienia, przyjęciu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji na podany e-mail. Zamówienie płatne przy pomocy płatności ratalnej jest realizowane niezwłocznie po akceptacji wniosku kredytowego przez kredytodawcę i pozytywnej weryfikacji zamówienia przez Sklep.

d) Maksymalna liczba identycznych towarów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 5 sztuk. Zamówienie większej liczby sztuk wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (dla sklepów ErgoPoint.com.pl, Durable.cieszyn.pl, Ergosafe.pl, Rivere.eu, ComfortPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311; dla sklepu 4kidsPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311) i potwierdzenia chęci złożenia takiego zamówienia.

e) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

e.1) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zgodnie z dyspozycją Klienta:

e.1.1) zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

e.1.2)lub zrealizuje zamówienie w terminie w terminie późniejszym.

e.2) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w dziale Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

f) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

7.Do każdego zamówienia wystawiana zostaje faktura VAT. Faktury VAT wystawiane są w momencie, gdy zamówienie jest skompletowane i przygotowane do wysyłki.

8.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Zmiany w zamówieniu dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez komunikację e-mail.

9.Zakładając Konto Klienta lub składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie GRUPA SILESIA A. Bałon oraz na ich przetwarzanie dla celów świadczenia usług i/lub realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

Ceny towarów

1.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) podawane są w cenach netto i brutto (z podatkiem VAT),

c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy (koszt dostawy określony jest w Cenniku Dostaw),

e) obowiązują do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i do czasu wyczerpania stanów magazynowych (zgodnie z pkt. 4 Przyjmowanie i realizacja zamówień).

3.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5.Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji Dostawa i koszty.

6.Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową (suma ceny zakupu towarów powiększona o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem).

Dostawa

1.Dostawa Towarów (miejsce wydania rzeczy) jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłka towaru poza teren kraju wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (tel. 577877311).

2.Przesyłki wysyłamy za pomocą: kurier DPD lub Paczkomaty Inpost. Koszt dostawy doliczany jest do zamówienia zgodnie z Cennikiem Dostawy.

3.Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy przedstawione są w zakładce Dostawa i koszty w nagłówku i stopce strony internetowej sklepu). Wysyłka zamówień o wartości powyżej 350 zł brutto odbywa się na koszt Sklepu ErgoPoint.com.pl / ComfortPoint.pl (Wysyłka w ramach promocji „DARMOWA DOSTAWA OD MINIMALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA”). Wysyłka zamówień o wartości powyżej 249 zł brutto odbywa się na koszt Sklepu 4kidsPoint.pl i Rivere.eu (Wysyłka w ramach promocji „DARMOWA DOSTAWA OD MINIMALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA”). W przypadku sklepu Durable.cieszyn.pl wysyłka zamówień o wartości powyżej 200 zł brutto odbywa się na koszt Sklepu (Wysyłka w ramach promocji „DARMOWA DOSTAWA OD MINIMALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA”). Jeśli Klient, niebędący konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, zwróci element zamówienia objętego darmową dostawą i wiąże się to ze zmianą wartości całkowitej zamówienia na wartość niższą niż uprawniająca do darmowej wysyłki Sklep może potrącić z kwoty zwrotu kwotę wartości transportu, którą Klient, niebędący konsumentem, poniósłby dla zamówienia o wartości poniżej progu uprawniającego do darmowej wysyłki). W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego z opcji darmowej dostawy w ramach promocji „DARMOWA DOSTAWA OD MINIMALNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA”) zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu ww. promocji.

4.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie potwierdzenia Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez przesłanie na adres e-mail faktury elektronicznej w wersji pdf.

5.Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Czas realizacji zamówienia

1.Przy każdym towarze na karcie produktu podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas od momentu przyjęcia (pozytywna weryfikacja) zamówienia przez Sklep do chwili dostawy towarów do miejsca wydania rzeczy. Podany czas uwzględnia wyłącznie dni robocze. Gdy zamawiane towary mają różny czas realizacji, zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2.W ramach czasu realizacji zamówienia wyróżnia się czas realizacji zamówienia przez Sklep (czas wysyłki) oraz przewidywany czas dostawy: Kurier DPD/UPS/Fedex/DHL/ lub Poczta Polska, przewidywany czas dostawy 1-2 dzień roboczy (99% zamówień dostarczanych jest na drugi dzień roboczy od wysłania) lub 1-3 dni w przypadku Poczty Polskiej / Paczkomaty Inpost. Na karcie produktu prezentowana jest suma czasu potrzebnego na wysyłkę oraz dostawę produktów.

3.W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu, weryfikacji i potwierdzeniu przez Sklep oraz potwierdzeniu przez Klienta,

b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności (co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia) pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zamówienia, lub też niezwłocznie po przyznaniu Klientowi kredytu kupieckiego pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zamówienia,

c) w przypadku przelewu bankowego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zamówienia (co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia),

d) płatność w systemie ratalnym - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru oraz pozytywnej weryfikacji zamówienia przez Sklep.

2.Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze zrealizowanego poprzednio zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

3.Faktura VAT dostarczana jest Klientowi drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty e-mail. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że akceptuje otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Prawo odstąpienia od umowy

1.Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, przysługuje – na podstawie przepisów prawa (ustawa o prawach konsumentów z 30 maja 2014 r. art. 27) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 tej ustawy), składając stosowne oświadczenie o zwrocie, w terminie 14 dni (termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru) i wysyłając je na adres: GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon, z siedzibą w Ustroniu (kod pocztowy: 43-450) przy ul. Brody 79 lub też kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (dla sklepów ErgoPoint.com.pl, Durable.cieszyn.pl, Ergosafe.pl, Rivere.eu, ComfortPoint.pl e-mail: [email protected]; dla sklepu 4kidsPoint.pl e-mail: [email protected]). W naszym sklepie termin odstąpienia od umowy to 14 dni.

1.1.Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może wykorzystać wzór odstąpienia od umowy dostępny tutaj: Wzór odstąpienia od umowy

1.2.Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy / w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy (np. w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Razem z towarem zaleca się przesłanie dowodu zakupu / zapłaty lub innego dowodu nabycia towaru w Sklepie.

4.Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi - koszt odesłania towaru przy jego zwrocie ponosi konsument / Przedsiębiorca Indywidualny / Klient / przedsiębiorstwo. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, sprawia iż umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot należności na rzecz Klienta nastąpi na zasadach określonych poniżej.

5.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zabezpieczony i opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.Koszt opakowania towaru ponosi Klient.

7.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwrot należności Klientom. Nadpłaty

1.W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

1.1.Zwrot dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego obejmuje wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.

2.Sklep realizuje zwrot zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, której użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

2.1.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego dowodu jej odesłania (w zależności od wcześniejszego zdarzenia).

3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Gwarancja / rękojmia. Reklamacje

1.Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas / zakres udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu lub też w zakładce Gwarancja (stopka strony internetowej Sklepu). W druku gwarancji wystawionej przez gwaranta opisane są szczegółowe warunki realizacji gwarancji. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów (adresy tychże znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów).

1.1.Sklep wydaje Klientowi wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne obejmuje informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2.Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3.Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego (i kolejnych) za wady (rękojmia). Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

4.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na do Biura Obsługi Klienta (dla sklepów ErgoPoint.com.pl, Durable.cieszyn.pl, Ergosafe.pl, Rivere.eu, ComfortPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311; dla sklepu 4kidsPoint.pl e-mail: [email protected]; tel. 577877311) (prosimy podać imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, opis wady lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego tutaj). Jeśli zakupiony towar ma wady prosimy o informację mailową oraz przesłanie wadliwego towaru na adres Sklepu lub serwisu producenta towaru – zależnie od wybranej przez klienta formy reklamacji. Sklep nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do reklamowanej przesyłki można dołączyć fakturę lub dowód zapłaty (lub inny dowód zakupu) wraz z opisem wad towaru.

5. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. W przypadku natomiast Towarów niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
7. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Dane osobowe

1.Zakładając Konto Klienta lub składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie GRUPA SILESIA A. Bałon oraz na ich przetwarzanie dla celów świadczenia usług i/lub realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

2.Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3.W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4.Sklep szanuje prywatność Klientów, którzy zgodnie z dyrektywą RODO mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych.

5.Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności zostały opisane w Polityce prywatności/cookies, która znajduje się pod adresem: dla Sklepu ErgoPoint.com.pl tutaj, dla Sklepu ComfortPoint.pl tutaj, dla Sklepu 4kidsPoint.pl tutaj, dla sklepu Durable.cieszyn.pl tutaj, dla sklepu ErgoSafe.pl tutaj, dla sklepu Rivere.eu tutaj.

6.Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922, z późn. zm.); Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

Postanowienia końcowe.

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a GRUPA SILESIA Aleksandra Bałon.

2.Wszystkie nazwy, opisy oraz znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów. Zabrania się kopiowania zdjęć i opisów produktów. Opisy produktów oraz zdjęcia (te nie pobrane z zasobów producentów) są własnością autora - właściciela sklepu.

3.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie ErgoPoint.com.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl, Durable.cieszyn.pl, ErgoSafe.pl, Rivere.eu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie, o czym Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.

4.Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

7.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

8. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:

a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. b) Konsument może zwrócić się Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać nieodpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GRUPA SILESIA A. Bałon a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GRUPA SILESIA A. Bałon.

10.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r., poz.271 z późn. zm.

12.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. i dotyczy umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

13.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ergopoint.com.pl, www.comfortpoint.pl, www.4kidspoint.pl, www.durable.cieszyn.pl, www.ergosafe.pl, www.rivere.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 


© 2012-2017 GRUPA SILESIA ErgoPoint.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl. All Rights Reserved.