W przypadku reklamacji zawsze w pierwszej kolejności skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta (dla sklepów ErgoPoint.com.pl, Durable.cieszyn.pl, Ergosafe.pl, Rivere.eu, ComfortPoint.pl e-mail: bok@ergopoint.com.pl; tel. 577877311; dla sklepu 4kidsPoint.pl e-mail: bok@4kidspoint.pl; tel. 575361914), adres reklamacyjny: GRUPA SILESIA, 43-450 Ustroń, ul. Brody 79). Reklamacje realizujemy w prosty i szybki sposób. Po reklamowany produkt wyślemy kuriera.

1.Oferujemy tylko produkty wysokiej jakości renomowanych producentów. Produkty pochodzą z legalnego źródła, są fabrycznie nowe i posiadają oryginalne opakowanie. WAŻNE: Zawsze odbierając swoje zamówienie, sprawdź stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

2.Reklamowany towar przeważnie odbieramy kurierem od Państwa (klient ponosi opłatę 14 zł), chyba, że Klient chce odesłać produkt samodzielnie to wtedy prosimy odesłać na adres reklamacyjny z dopiskiem "Reklamacja" z formularzem reklamacji dostępnym tutaj.

3.Prosimy o:

  • przekazywanie reklamowanej rzeczy w miarę możliwości, w oryginalnych lub innych bezpiecznych opakowaniach, co pozwoli na ich bezpieczny transport,
  • dołączenie do reklamowanego towaru pełnego osprzętu zakupionego wraz z nim pozwoli na pełną diagnostykę, dlatego prosimy o przesyłanie całego kompletu osprzętu dołączonego do towaru jak ładowarki, zasilacze, kable itp.
  • dołączenie do reklamowanego sprzętu, w miarę możliwości dokładnego opisu objawów usterki.

4.Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Państwa o dalszym postępowaniu.

5.Prezentujemy możliwe tryby reklamacyjne:

Gwarancja

Jest to tryb reklamacji oferowany przez gwarantów (producenci, dystrybutorzy), którzy udzielili zapewnienia w zakresie jakości sprzedanej rzeczy (gwarancji). Tryb ten może polegać na dokonaniu naprawy towaru przez serwis gwaranta, wymianie towaru lub zapewnieniu przez gwaranta innych usług. Sposób kontaktu z serwisem gwaranta określony jest w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej gwaranta. Gwarant jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu wadliwej rzeczy (chyba, że świadczy naprawy w Państwa miejscu zamieszkania). Realizacja uprawnienia z tytułu gwarancji nie wymaga zgłoszenia reklamacji niesprawnego towaru za pośrednictwem sprzedawcy. Jest to najszybszy sposób reklamacji towaru.

Gwarancja za pośrednictwem sprzedawcy

Możecie skorzystać również Państwo z pośrednictwa naszego Sklepu w złożeniu reklamacji do gwaranta. Jednakże może to znacząco wydłużyć czas realizacji reklamacji, gdyż w tym trybie jesteśmy pośrednikiem, który przekaże sprzęt do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora.

Niezgodność towaru z umową

Reklamacja w tym trybie skierowana jest do naszego Sklepu jako sprzedającego. Tryb ten jest przeznaczony dla konsumentów, z którymi umowy zostały zawarte przed dniem 25.12.2014 r. (w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r. konsument może kierować wobec sprzedawcy roszczenia z tytułu rękojmi za wady - zobacz poniżej). Tryb ten („Niezgodność towaru...”) działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku kiedy sprzedana rzecz jest niezgodna z umową, konsument może żądać: doprowadzenia jej do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli konsument, z powodu niemożliwości lub nadmiernych kosztów, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (nie ma możliwości odstąpienia od umowy, w przypadku gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna). Konsument traci uprawnienia, o których mowa powyżej, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo skorzystania z usług specjalisty rzeczoznawcy celem zbadania przedmiotu reklamacji w celu ustalenia, czy towar rzeczywiście jest niezgodny z umową (tryb może być stosunkowo długi - 14 dni to czas powiadomienia konsumenta przez sprzedawcę o swoim stanowisku odnośnie żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy w wypadku reklamowania niezgodności towaru z umową).

Rękojmia za wady

Reklamacja w tym trybie skierowana jest do naszego Sklepu jako sprzedawcy. Tryb ten jest przeznaczony dla podmiotów gospodarczych, a także dla konsumentów (w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.). Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to kupujący korzystający z tego trybu może:

  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w konsekwencji żądać zwrotu gotówki.

Jeżeli kupujący wybierze wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, to sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić realizacji żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo porównując do drugiego możliwego sposobu doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to sprzedawca będzie mógł uniemożliwić realizację tych uprawnień, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Bardzo szczegółowo te kwestie reguluje Kodeks Cywilny. Sprzedawca ma prawo skorzystania z usług specjalisty rzeczoznawcy celem zbadania przedmiotu reklamacji w celu ustalenia, czy towar rzeczywiście jest wadliwy (przez to ten tryb reklamacji może być długotrwały). Sprzedawca ma 14 dni na powiadomienie konsumenta o swoim stanowisku odnośnie żądania wymiany rzeczy, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny w wypadku rękojmi za wady.

Sądowe i pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Jeśli kupujący nie zgadza się z decyzją sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeśli Konsument chce rozwiązać spór ze sprzedawca bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może wybrać kilka innych metod rozstrzygania sporów między innymi zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny; formularze wniosków dostępne w na stronach internetowych lub w sekretariacie WIIH). Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny, nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej, nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego / polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.


© 2012-2017 GRUPA SILESIA ErgoPoint.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl. All Rights Reserved.